FELHÍVÁS

a magyarországi független politikai szervezetekhez

I.

Bármily tragikus, az érintett népeknek, és fájdalmas sok tisztességes embernek, bármennyire nehéz is a „múltat bevallani”, a nemzet Jövője érdekében ki kell mondani: az 1917-ben a „szocializmus felépítésének” jelszavával indított nagyszabású történelmi kísérlet - a század utolsó évtizedeiben világméretekben kibontakozott új technikai forradalom kihívásának súlya alatt - elbukott. Az a tény, hogy az érintett országok egyöntetűen leszakadtak a világ élvonalától, nem egy adott vezetés alkalmatlanságát, hanem a vállalkozás lehetetlenségét bizonyítja. A felzárkózás esélyének megteremtése ezért csak az egész társadalmi, gazdasági, politikai berendezés gyökeres megváltoztatása árán lehetséges.       Világosan kell látni, hogy a társadalmat és a gazdaságot gúzsba kötő       politikai viszonyok átalakítása nélkül nincs gazdasági felemelkedés, ezért a változás első lépéseként a politikai struktúrát kell megváltoztatni.
Országunk mai helyzetében az átfogó változás már a nemzeti fennmaradás alapfeltétele, ezért a politikai fordulat - a nemzet önvédelmi reflexéből adódóan - előbb vagy utóbb, erőszakkal vagy anélkül, de szükségszerűen bekövetkezik. Mivel hazánk és a fejlett országok között a távolság napról napra nő, késlekedésre nincs idő. Ugyanakkor minden gondolkodó embernek és valamennyi felelősségteljes politikai erőnek - mindaddig, amíg erre a legkisebb esély is van - arra kell törekednie, hogy a szükségszerűen bekövetkező változás erőszakmentesen menjen végbe.

II.

Egy biztos: a teljes átalakítást, így vagy úgy, de maga a magyar nemzet fogja végrehajtani, ezért nem lehetséges a feltételeket a nép feje fölött kötött kompromisszumokkal kialkudni, hanem már az új játékszabályok megfogalmazásába is be kell vonni a társadalmat.
Keserű igazság, hogy az életkörülmények javulása csak a politikai változásokat követően, azok áttételes eredményeként fog bekövetkezni. A magyar nép azonban - az ismert történelmi előzmények után - a jelenlegi helyzetben ezt csak akkor fogja elfogadni, ha a feltételeket -  közvetlenül vagy hiteles szervezetei útján - saját maga alakítja ki.
Sajátos ellentmondás, hogy az adott időpontban fennálló hatalmi struktúra intézményi keretei között kellene megalkotni azokat a törvényeket, amelyek célja éppen ennek a hatalmi struktúrának a lebontása. A Független Jogász Fórum álláspontja szerint ez csak úgy lehetséges, ha a fennálló struktúra lebontásának első lépéseként a jelenlegi Országgyűlést felváltja egy népképviseleti testület.
Nem akarjuk megkerülni a kérdést: van-e remény arra, hogy a nemzet       fennmaradása érdekében elengedhetetlen változás erőszakmentesen következzen be? Úgy gondoljuk, igen.
Bizakodásunkat az látszik alátámasztani, hogy míg a rendszer 7O éves története során, az időről időre kialakult válságok nyomán a kommunista párton belül felülkerekedő hatalmi csoport - ha bírálta is a „torzulásokat” - a „szocializmus építésének” a párt által meghatározott útját továbbra is elvitathatatlannak tüntette fel; addig a mai magyar válságra az jellemző, hogy már a hatalom képviselői sem bíznak a szisztéma  működőképességében.

III.

Mit tehetnek a független politikai szervezetek, pártok az erőszakmentes változás érdekében?
Mindent el kell követni azért, hogy a társadalom önszerveződési folyamata felgyorsuljon, ezen belül saját szervezetük, pártjuk önálló arculata kialakuljon, programja széles körben ismertté váljon, tömegbázisa     növekedjen.
Tartózkodni kell minden olyan politikai lépéstől (pl. a hatalommal való Idő előtti koalíció, egyoldalú engedmények, látszattárgyalások), amelyek az adott szervezet hitelét csökkentik.
Minél gyorsabban felül kell emelkedni a személyi viszályokkal kapcsolatos, a szerveződés kezdeti szakaszában elkerülhetetlen gyermekbetegségeken, és a lényegi nézetazonosság alapján létrejött elvi kompromisszumok útján meg kell teremteni a szervezetek belső egységét.
Abból kiindulva, hogy a jelenlegi helyzetben a független szervezetek között objektíve alapvető az érdekazonosság és érdekeik az egész nemzet érdekeivel egybevágnak - szükséges és egyben erkölcsi parancs is a felmerülő legfontosabb kérdésekben a nézetek folyamatos egyeztetése.
Az objektív érdekazonosság alapján tudatosan kifejlesztett egymás iránti szolidaritással útját kell állni a hatalom nyilvánvaló és rejtett meg      osztási kísérleteinek.
Mindaddig, amíg a megerősödött társadalom nem veszi kézbe sorsának irányítását, előzetesen egyeztetett egységes fellépéssel kell folyamatos nyomást gyakorolni az intézményes hatalomra annak érdekében, hogy a döntésekbe a társadalmat ténylegesen bevonja és az átalakítást következetesen megvalósítsa.
A Független Jogász Fórum javasolja a magyarországi független politikai szervezeteknek és pártoknak, hogy történelmi felelősségtudatuk által vezérelve, az előzőekben felvázolt célok megvalósítása érdekében, kompetens politikai vezetőik útján haladéktalanul kezdjék meg tárgyalásaikat, arra törekedve, hogy a sürgető választ kívánó alapvető kérdésekben, mindenek előtt a választójog és Magyarország alkotmányát illetően, közös állás pontot dolgozzanak ki.
A Független Jogász Fórum felajánlja, hogy a tárgyalásokat megszervezi és a vélemények egyeztetésében, valamint az egyeztetett álláspontok szakmai      kidolgozásában - függetlenül és elfogulatlanul - a legjobb tudása szerint közreműködik.
Budapest, 1989. március 15.                  
A Független Jogász Fórum
választmánya