Annak tudatában, hogy a nyilvánosságra hozott törvénytervezet nem alkalmas meghirdetett célja elérésére;
-annak tudatában, hogy a parlament körül mintegy kongresszusi jellegű informális jogszabály előkészítő jogszabályalkotó folyamat van kialakulóban;
-annak tudatában, hogy e folyamat eredménye, működése a gyülekezés és egyesülés emberi jogának magyarországi törvénybe iktatása ügyében észlelhető;
-annak tudatában, hogy a parlament a jelenlegi összetételében az előtte álló korszakos igényű jogalkotói feladat ellátására - különösen új demokratikus alkotmány létrehozására - nem alkalmas,


a Független Jogász Fórumon megjelent, különböző jogterületeken tevékenykedő jogászok - azon kitűzött cél érdekében, hogy tevőlegesen vegyenek részt a magyar jogállam megteremtésében - a demokratikus választójog szabályozása tárgyában, 1988. november hónap 27. napján, kellő vita után és egyetértő szavazást követően az alábbi állásfoglalást teszik közzé:

I.

Általában

  1. Új parlamentre van szükségünk a legrövidebb időn belül.
  2. A jelenleg hatályos törvény helyett, annak érdekében, hogy előrehozott választások alapján a reformérdekeknek megfelelő országgyűlés jöjjön létre - új, demokratikus választójogi törvény szükséges.
  3. A most megalkotandó törvénynek a parlamenti képviselőkre vonatkozó szabályokat kell tartalmaznia. A helyhatósági önkormányzat választására külön törvényt kell alkotni.
  4. A most megalkotandó törvény legyen deklaráltan ideiglenes jellegű, amelynek célja az, hogy keretei között és szabályai szerint azt a parlamentet lehessen megválasztani, amely új alkotmányt - és az alkotmányos szabályok között új választójogi törvényt - alkot.
  5. Az országgyűlési képviselők, illetve a helyhatósági önkormányzat választására vonatkozó szabályok egy időben, de külön törvényben legyenek megalkotva.

II.

A képviselőválasztás szabályozásának szempontjai

 1. Az aktív választójog ne illesse meg azt, aki bármi okból hatósági intézkedés alapján szabadságkorlátozásban szenved, mert a befolyásolás lehetősége nem kizárt.
  A passzív választójog a jogerősen szabadságvesztésre, közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélten kívül mindenki mást illessen meg azért, hogy formális okból történt szabadságkorlátozás ne lehessen politikai eszköz a választói akarat érvényesítése ellen.
 2. A jelölés jelenlegi rendszere helyett, a jelölőgyűlés intézményének eltörlése mellett, érvényesüljön a választópolgárok és szervezeteik közvetlen jelöltállítási joga.
  Minden, meghatározott számú taggal bíró, országos tevékenységi igényű szervezet országosan bármely választókerületben, helyi jelentőségű szervezet működési területének választókerületeiben egy-egy képviselőjelöltet állíthat.
  Háromszáz, az adott választókerületben lakó választópolgár írásos ajánlásban jelöltet állíthasson.
  A jelölési eljárásban nem csupán a gyűléses rendszer nem kívánatos, hanem a Hazafias Népfront szerepe is korlátozódjék a jelöléssel kapcsolatos nyilvántartás vezetésére, egyebekben jelölési (elő)joga nem lehet; biztosítsa azonban a választás valamennyi technikai feltételét.
 3. Az országos listára mai formájában nincs szükség.
  A szervezetek jelöltállítási jogának elismerésével érvényesülhet a lista életre hívása indokaként deklarált azon érdek, amely ún. tekintélyes szervezetek és személyek képviselővé választását ambicionálta.
 4. A szavazások lebonyolításánál - a demokratikus hazai hagyományok szerint - érvényesüljön a honpolgárok szervezeteinek ellenőrzési joga. Ezt a korábbi választások tapasztalatai nagyban indokolják.
 5. A jelölt programjának a választási törvény korlátot nem állíthat.
  A jelölt mint potenciális jogalkotó bármely hatályos törvény megváltoztatása érdekében a törvényeket kritikával illethet, megváltoztatásukat programba veheti.
  A jelölt a Hazafias Népfront programját vallani nem köteles.
  A jelöltet illesse meg mentelmi jog.
 6. A törvény álljon az esélyegyenlőség elvi alapján.
  A költségvetés terhére a jelöltek vagy egyenlő mértékben kaphatnak támogatást, vagy a támogatás e formáját a törvény zárja ki.
  A jelöltek részére - törvény szabta számban és feltételek mellett - a Hazafias Népfront tartson térítésmentes választógyűlést.
  A gyűlésen az adott kerületben induló minden jelölt, egy időben, azonos feltételek mellett fejthet ki ún. kortes tevékenységet, és hirdethet programot.
  A választásai gyűlésre csak tág keretek között szükséges eljárási szabályt alkotni. A jelöltek a kötelezőn felül kor-látozás nélkül tarthatnak választógyűléseket.
  A nemzeti monopol-media (rádió-televízió) jelöltet nem preferálhat; egyebekben a propaganda korlátozása a választás minden szakaszában tiltott. A jelöltállító szervezeteket egyenlő jogok illessék.
 7. A választási bíráskodás kerüljön külön bírói testület hatáskörébe. A választási bíróság hivatásos tagjai a megyei (fővárosi) bíróság bírái, laikus elemei az egyetemek és főiskolák jogász oktatóiból kerüljön ki. A tanács tagja ne ítélkezhessek személyes választókerületében felmerült ügyben.

 

III.

A Független Jogász Fórum állítson össze - résztvevőiből - munkacsoportot, az ismertetett elvek szerinti alternatív törvény-tervezet kidolgozása érdekében.

A Független Jogász Fórum célja végső elemzésben az, hogy a szűkebb igazságügyi kormányzat és a lehető legszélesebb jogászrétegek jóindulatú, szakszerű és aktív közreműködésével keletkezzék olyan törvény, amelynek alapján egy nevében Országgyűlés - de tevékenységében alkotmányozó nemzetgyűlés - alakulhat.
E testület a réteg- és érdektagoltság szem előtt tartásával kialakított, valódi nemzeti konszenzus bázisán lesz, illetve lehet képes megalkotni mindazon törvényeket, amelyeket
nemzetközi kötelezettségvállalásunk alapján de iure
a szorító társadalmi szükség miatt de facto
megalkotni elkerülhetetlen.
így gondoljuk Magyarországon jogállamiságot teremthetni, és az abból fakadó előnyöket a mindennapi életben a honpolgár jó közérzete, szabadsága, anyagi és létbiztonsága érdekében felhasználni.

Így lehetünk valóban gazdaként otthon a hazában.

Budapest, 1988. november 27.-én