Megállapodás

(Tervezet)

 

amelyet a kommunista rendszer következetes felszámolásában és a képviseleti demokrácia megteremtésében érdekelt politikai szervezetek (pártok) azzal a céllal kötnek meg egymással, hogy az első szabad országgyűlési választáson a magyar nép számára a választás valódi szabadságának, a maguk számára az esélyegyenlőségnek az érvényesülését elősegítsék, továbbá hogy az ellenzék politikai és erkölcsi hitelességét növeljék.

I.

A megállapodás hatálya

 

 1. A megállapodást azok az ellenzéki politikai szervezetek (pártok) kötik egymással
  1. amelyek közvetve sem kapcsolódnak a diktatórikus hatalmi berendezkedéshez
  2. amelyeknek nyilvántartott tagsága és választott vezetősége van
  3. amelyek az országgyűlési választáson jelöltet kívánnak állítani.
   A megállapodás aláírói mindhárom feltételnek megfelelnek.
 2. A megállapodás kizárólag az aláíró felek egymás közötti kapcsolatait szabályozza, csak az aláíró felek számára biztosít jogokat, illetve ír elő kötelezettségeket.
 3. A megállapodás aláírásával vállalt kötelezettségek az aláíró felek valamennyi szervét és tagját terhelik.
 4. A megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt legalább két fél aláírta. Az országgyűlési választások eredményének hivatalos kihirdetésével a megállapodás hatályát veszti.
 5. A megállapodáshoz az az ellenzéki politikai szervezet (párt) csatlakozhat, amely megfelel az első pontban meghatározott mindhárom feltételnek és amely csatlakozását a megállapodást megkötő, illetve ahhoz korábban csatlakozó minden szervezet elfogadta.
 6. A csatlakozó szervezet köteles a megállapodás aláírásával az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismerni. A megállapodás aláírásától kezdődően a később csatlakozó szervezet a megállapodás eredeti aláíróival azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik és velük mindenben egyenrangú.
 7. Bármelyik fél jogosult a megállapodást írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül 15 napra felmondani. A felmondási nyilatkozat csak valamennyi fél beleegyezése esetén vonható vissza.
 8. A felmondási idő leteltével megszűnnek a felmondó félnek azok a jogai és kötelezettségei, melyeket e megállapodás határoz meg. A felmondási idő tartamára a felek tartják magukat a megállapodásban vállalt kötelezettségeikhez.
 9. Ha valamely fél a megállapodással vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a többi szervezet - valamennyi egyéb lehetőség megfontolását követően - egyhangú döntéssel a megállapodást azonnali hatállyal vele szemben elmondhatja.

II.

Alapvető rendelkezések

 

 1. Az aláíró felek tartózkodnak attól, hogy
  1. egymás által a megállapodás hatályba lépése előtt tett politikai lépéseket és nyilatkozatokat, illetve egymás által kezdeményezett politikai akciókat nyilvánosan bírálják
  2. egymás politikusait személyükben támadják
 2. Az aláíró felek nem tesznek olyan politikai lépést illetve nyilatkozatot, amely alkalmas lehet valamely másik fél iránti bizalom csökkenésére és tartózkodnak a többiek gazdasági, politikai nézeteinek nyilvános bírálatától.
 3. Az aláíró felek egymás jóhiszeműségét mindaddig nem vonják kétségbe, amíg ennek ellenkezője egyértelműen be nem bizonyítódott. Tartózkodnak attól, hogy a másik fél esetleges rosszhiszemű magatartását hasonlóval viszonozzák.
 4. Az aláíró felek azokat a politikai lépéseiket, amelyek várhatóan nem találkoznak az összes többi aláíró fél egyetértésével - amennyiben ez lehetséges - előzetesen ismertetik és a többiek véleményét meghallgatják.
 5. Az aláíró felek kötelezik magukat, hogy a nyilvánosság előtt csak akkor lépnek fel a másik fél számukra elfogadhatatlan nyilatkozata, politikai lépése vagy akciója ellen, ha az e megállapodásban meghatározott belső egyeztetési eljárás nem vezetett eredményre. Az egyeztetési eljárás akkor is kötelező, ha a panaszos által sérelmezett nyilatkozatra, politikai lépésre vagy akcióra a többiek véleményének meghallgatása nélkül, vagy azok előzetes tiltakozása ellenére került sor.

III.

A választási kampány
 1. A választási kampány célja: a választópolgárok megnyerése, a szervezet programjának, jelöltjének megismertetése. A felek lemondanak arról a jogukról, hogy ennek során valamely másik aláíró fél programját vagy jelöltjét bírálják, saját programjuk, jelültjük népszerűsítésére törekedve, azokkal szembeállítsák.
 2. Az aláíró felek helyi választási kampányaik összehangolására törekednek. Kötelezik magukat, hogy minden választókörzetben a jelöltet állító aláíró szervezetek legalább egy közös választási gyűlést rendeznek. Ez a kötelezettségvállalás nem korlátozza az egyes feleket, hogy tetszőleges számú választási gyűlést szervezzenek saját jelöltjük népszerűsítésére.
 3. A közös választási gyűlésen minden jelöltnek azonos időt kell biztosítani önmaga és programja megismertetésére. Az egyes jelöltek bemutatkozása ABC sorrendben történik.
 4. Tilos egymás    - plakátjainak (röplapjainak) átfestése, valamint átírása, eltorzítása, eltávolítása, átragasztása
  -szimbólumainak, nevének alkalmazása, eltorzítása.

IV.

Eljárási szabályok
 1. Az aláíró felek a megállapodás aláírásától számított 15 napon belül minden megyeszékhelyen és a fővárosban, az adott megyére illetve a fővárosra kiterjedő illetékességgel megyei (fővárosi) egyeztető fórumot, az egész országra kiterjedő illetékességgel országos egyeztető fórumot hoznak létre.
 2. A megyei (fővárosi) egyeztető fórumban minden fél egy-egy taggal, az országos egyeztető fórumban minden fél két-két taggal képviselteti magát.
 3. Ha valamely fél a helyi választási kampány során, illetve ha valamely fél helyi szervezete vagy annak tagja bármilyen más alkalommal olyan politikai lépést vagy nyilatkozatot tesz, amelyet a megállapodást aláíró másik fél a megállapodás megsértésének tekint, illetve politikai okból helytelenít, ez utóbbi panasszal fordulhat a megyei (fővárosi) egyeztető fórumhoz.
 4. A panasz érkeztét követő 3 napon belül az egyeztető fórum tárgyalást tart. A tárgyaláson mindent el kell követni a tényállás tisztázása és közös álláspont kialakítása érdekében. A tárgyaláson meg kell hallgatni mind a panaszos, mind a bepanaszolt felet, továbbá - amennyiben a tényállás tisztázása érdekében ez szükséges - az ügy kivűlálló résztvevőit is.
 5. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a kialakított közös álláspontot, ennek híján valamennyi eltérő véleményt külön külön kifejtve, és megjelölve, hogy melyik szervezet melyik véleményt osztja.
 6. A panaszt lehetőleg egy tárgyaláson kell elbírálni, de az ügyet 8 napon belül mindenképpen le kell zárni. A közös álláspontot nyilvánosságra kell hozni.
 7. Ha a helyi panaszok elbírálása során a megyei (fővárosi) egyeztető fórumon nem sikerül közös álláspontot kialakítani, a megyei (fővárosi) egyeztető fórum haladéktalanul megküldi az ügyben született jegyzőkönyveket az országos egyeztető fórumhoz, amely az iratok érkeztétől számított 3 napon belül egyeztető tárgyalást tart. Az ügyet az iratok érkeztétől számított 8 napon belül le kell zárni, és az eljárás eredményét közös nyilatkozatban nyilvánosságra kell hozni.
 8. Ha az aláíró felek között országos szinten merülnek fel nézeteltérések, a panasz beérkezését követő 3 napon belül az országos egyeztető fórum tárgyalást tart. Ennek során mindent meg kell tenni a közös álláspont kialakítása érdekében. Ha ez a panasz érkeztétől számított 15 napon belül nem sikerül, az ügyet le kell zárni. Az eljárás eredményét közös nyilatkozatban nyilvánosságra kell hozni.

A tervezetet készítette a Független Jogász Fórum

Budapest, 1989. december 14.