A Független Jogász Fórum 1989. január 20.-án tartott kibővített választmányi ülésén lefolyt vita alapján az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Az Új Márciusi Front az javasolja, hogy az MSZMP gyakorlati kezdeményezése nyomán a különböző társadalmi, politikai szervezetek és mozgalmak   részvételére Országos Nemzeti Bizottság néven jöjjön létre egy tanácskozó testület. Az UMF   felhívása szerint az Országos Nemzeti Bizottság"   elsődleges   feladata, hogy a folyamatos politikai együttműködés keretében elősegítse az új alkotmány és a hozzákapcsolódó alapvető törvények, a demokrácia csomagterv megvalósulását." Ezzel a célkitűzéssel   a Független Jogász Fórum nemcsak egyetért, hanem azt sajátjának is tartja. A cél megvalósításának   az UMF által javasolt módja azonban már   nem teszi lehetővé az ilyen   egyértelmű állásfoglalást.
Tény, hogy Magyarország súlyos politikai és gazdasági válságban van. Vitathatatlan, hogy ebből a válságból minden erőnket összeszedve, ki kell   lábalni. Meggyőződésünk, hogy a kiút keresése és megtalálása mindannyiunk, az egész nemzet közös ügye, s hogy ezt minél kisebb megrázkódtatással tudjuk elérni -az alapvető fontosságú. Az is vitathatatlan, hogy a párbeszéd, egymás véleményének a megismerése és átgondolása, a többség számára elfogadható megoldások közös   kialakítása nélkül nem jutunk ki jelenlegi helyzetünkből Tény, hogy a magyar társadalom az önszerveződésnek   még csak az elején tart. Tagjainak többsége szorong, elkeseredett, nem tud eligazodni a mai helyzetben Sokkal szerencsésebb lenne egy, a mainál jóval szélesebb aktív bázisra támaszkodó szervezetek konszenzus  kialakítása. A várakozásra azonban nincs időnk. Minden tétlenül eltöltött nap beláthatatlan veszélyeket hordoz. De ugyanilyen következményekkel járhatnak   a végiggondolatlan, elhamarkodott lépések. Borotvaélen táncolunk.

Úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben csak helyeselhető lehet minden olyan lépés, amelyet a megegyezés minél szélesebb alapokra helyezés irányába teszünk. Ellenkező esetben csak valamivel erősebb akarat előtt meghajlásról lehet szó. Ebből következően csak akkor lehet elfogadni az Országos Nemzeti Bizottság létrejöttének tervét, ha az egyenlő jogú felek együttműködésén alapul.
A pártok és a leendő pártok ezen kívül nyilván   megfontolják, hogy saját arculatuk kialakítása, önszerveződésük és politikai hitelük nem kerül e veszélybe egy idő előtti "koalícióval". Az önszerveződési folyamat kiszélesedése alapfeltétele annak, hogy a szervezetek és erőviszonyaik  a társadalom valóságos érdektagoltságát fejezzék ki, és ez nem az egyes szervezetek, hanem az egész nemzet létérdeke. Ebben a kérdésben  felelősen állást foglalni csak széles körben lefolytatott nyílt viták alapján lehet. Úgy gondoljuk viszont, hogy az UMF javaslatának a törvényalkotással való összefüggéseiről - már csak hivatásunk   okán is - a Független Jogász   Fórumnak ki kell fejtenie   a   véleményét.
Az Új Márciusi Front javaslatának mindhárom változatában  az Országos Nemzeti Bizottság szerepe az alapvető törvények előkészítése és a parlament elé terjesztése.

Az alapvető törvények előkészítésére   és kidolgozására véleményünk szerint is a legalkalmasabb   egy, a   különféle társadalmi politikai   erők bázisán létrejövő és egyenjogú felek   konszenzusa   alapján működő   testület. A tervezetek parlament elé terjesztése azonban nem tartozhat az ONV hatáskörébe. Ez ellentétes a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénnyel, de attól tartunk, hogy minden ország szabályozásával. Törvényjavaslatot a parlament elé társadalmi szervezet nem terjeszthet. E jogtechnikai  kifogáson túl azonban az Országos Nemzeti Bizottságnak a felhívásában  körvonalazott szerepével alapvetően egyetértünk.

Az Országos Nemzeti Bizottság által kidolgozott tervezetek  elfogadására javasolt három változattal azonban nem.
Az első két változatban a   jelenlegi - a harmadik változatban pedig egy „többpártrendszerre szabott” és a tavaszi ülésszakon meghozandó választójogi törvény alapján   megválasztott új országgyűlés fogadná el az ONB által kidolgozott tervezeteket. Az első két  verziót azért nem tudjuk elfogadni, mert a megváltozott politikai viszonyokat összetételében nem tükröző testület fenntartására az igazi változást következetesen megvalósító törvényjavaslatok leszavazását eredményezhetné. Az első változat ezen kívül azt is jelentené, hogy eleve lemondunk   annak lehetőségéről, hogy egy népképviselet alapján   álló testület a nemzet jövőjét meghatározó törvények meghozatalában   valós szerepet játsszon.
A harmadik változattal pedig azért nem értünk egyet, mert többpártrendszerre alapozott választójogi törvényt   olyan országban lehet hozni, ahol - nemcsak csirájában és   a lakosság többségének feltehető támogatása mellett, hanem  ténylegesen - legalább két nagy, aktív tömegbázissal rendelkező párt működik. Ma Magyarországon pedig - bár a   normális létezés alapfeltételének tartjuk - tudomásul kell vennünk, hogy ilyen többpártrendszer nem létezik. Véleményünk szerint - mint ahogyan ezt   a Független Jogász Fórum november 27.-i tanácskozásán   elfogadott állásfoglalásban kifejtettük a mai helyzetben egy dekraláltan ideiglenes jellegű, egyszeri   alkalomra hozott választójogi   törvény meghozatalára van szükség - ebben   egyetértünk az igazságügyi miniszternek egy sajtótájékoztatón elhangzott véleményével /Magyar Hírlap 1989. január 12.-i szám 2. oldal/ - olyan törvényre, amely a jelenlegi felemás helyzetünkben leginkább alkalmas lehetne arra, hogy az országgyűlés önmagát   történő feloszlatása mellett ez év nyarára előrehozott választások alapján a társadalom érdektagoltságát kifejező  parlament jöjjön létre.

Vitathatatlan, hogy ennek a célnak maradéktalanul csak egy   többpártrendszeren   alapuló választójogi törvény felel meg - de csak akkor - ha majd a pártok ténylegesen   kialakulnak, országosan megszerveződnek, programjuk széles körben ismertté lesz és megindul közöttük a kiválasztódás természetes folyamata. Néhány   hónapon belül ez nem lehetséges, ezért   az egyszeri alkalomra szóló   deklaráltan ideiglenes jellegű választójogi törvény szükségszerűen és a helyzetnek megfelelően   csak "Felemás" lehet, a pártok mellett tartalmaznia kell az egyéb szervezetek és   meghatározott számú választópolgár közvetlen jelöltállítási jogát is.