A nyilatkozatban részes politikai szervezetek és személyek meggyőződése,

 • hogy a választások tisztasága - Magyarország jelene és jövője, a  nemzet önértékelése és   nemzetközi megbecsülése szempontjából  egyaránt - meghatározó jelentőségű;
 • hogy működőképes kormányzat csak vitathatatlanul tiszta választások után teremthető meg;
 • hogy csak akkor jöhet létre a nép valódi akaratát képviselő olyan  Országgyűlés és Kormány, amely képes a magyar társadalmat az erkölcsi, gazdasági és politikai válságból kiemelni, ha az ország lakosai átérzik a négy évtized óta első szabad parlamenti választások történelmi jelentőségét és hajlandók tevékenyen részt venni azokban;
 • hogy a társadalom csak akkor fog megmozdulni, ha olyan politikai erőket ismerhet meg, amelyeket nem önző hatalomvágy, hanem a nemzet szolgálatának őszinte óhaja vezet és amelyek nem megtévesztéssel és félrevezetéssel, ellenfeleik lejáratásával és törvénytelen eszközök felhasználásával igyekeznek minél több szavazathoz jutni,  hanem szándékaikat és céljaikat, képességeiket és lehetőségeiket őszintén feltárva törekszenek a választópolgárok bizalmának elnyerésére, ha olyan jelöltekkel találkozhat, akik nem csupán személyes ambícióktól fűtve, hanem az ország jövője iránti elkötelezettség által vezérelve, illő méltósággal vesznek részt a választásokon.
Ezekből a megfontolásokból kiindulva, a nyilatkozatban részes  szervezetek és személyek, a magyar nemzet sorsáért és a Magyar Köztársaság jövőjéért őket terhelő felelősséget átérezve - az önkorlátozás szükségességét felismerve - kötelezőnek fogadják el a következőkben megfogalmazott etikai szabályokat.

 

I.

 

 1. A nyilatkozatban részes politikai szervezetek és személyek a Köztársaság törvényeit maradéktalanul betartják, tartózkodnak a választójogi törvény bírálatától, nem tesznek olyan nyilatkozatot, amellyel a választások súlyát és jelentőségét  kétségbe vonják.

  II.

 2. A kódex szabályai a választások mindazon résztvevőjére (jelöltet állító szervezetek; független jelöltek; sajtó, rádió, televízió és azok szervezetei - továbbiakban felek - ) kötelezőek, akik illetve amelyek a Független Jogász Fórumhoz eljuttatott nyilatkozatukkal azokat elfogadják. A felek befolyásukat latba vetve tevőlegesen résztvesznek az etikai kódex szabályainak megismertetésében, elfogadtatásában és betartatásában.
 3. A Független Jogász Fórum a nyilatkozatokat nyilvántartja, és az érdekelteket valamint a nyilvánosságot a nyilvántartásba vételről tájékoztatja.
 4. A nyilatkozatban részes szervezetek felelősséget vállalnak azért, hogy tagjaik, megbízottaik és támogatóik a kódexben foglaltakat betartják. Megbízottaik és támogatóik működéséért a nyilatkozatban részes független jelöltek is felelnek.  A felek az érdekükben eljáró személyeket megbízólevéllel látják el.
 5. A felek kötelezik magukat, hogy a kódexben foglalt kötelezettségeket a kívülállókkal szemben is betartják mindaddig, amíg azok a kódex rendelkezéseit nyilvánvalóan meg nem sértik.
 6. Amennyiben a felek valamelyike a kódex rendelkezéseit megsérti, ez nem jogosítja fel a többieket arra, hogy hasonlóan cselekedjenek.
 7. A kódex rendelkezései a felekre nyilatkozatuk megtételének napjától a választás végleges eredményének közzétételéig hatályosak.

  III.

 8. A felek az ajánlások megszerzése során tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely a választópolgárok magánéletének megzavarásával jár.
 9. Az ajánlási szelvények gyűjtésének kizárólagos célja a törvényes jelöltállítás, ezért a felek tartózkodnak az ajánlási szelvények öncélú, versenyszerű gyűjtésétől.
 10. Kitöltetlen ajánlási szelvények gyűjtése tilos.

  IV.

 11. A választási kampány célja, hogy a felek saját jelöltjeiket bemutassák, programjukat, politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék. Ennek során tartózkodnak egymás lejáratásától.
 12. A választási kampány során tilos a jelöltet bűncselekmény elkövetésével vádolni, mentesítés (rehabilitáció) esetén korábbi elitéltetésére utalni, jó hírnevét kétségbe vonni, magánéletére vonatkozó adatot ellene felhasználni. (Hitelrontás)
 13. Nem tartozik a hitelrontás fogalmi körébe a jelölt korábbi  politikai tevékenységének ismertetése és értékelése.
 14. A felek a választási etika követelményének tekintik, hogy a független jelöltek, a valósághoz hűen, minden rendelkezésükre álló eszközzel, hozzák a választópolgárok tudomására azt, ha valamely politikai párt nézeteivel rokonszenveznek, vagy támogatását élvezik.
 15. A felek szükségesnek tartják, hogy a televízió és a rádió formálisan semleges (nem választási) műsoraiban az objektivitás, a pártatlanság és a kiegyensúlyozottság elve érvényesüljön. Ezekben a műsorokban szereplő személyek pártszimbólumokat nem  viselnek és választási propagandát nem folytatnak. A felek ugyanakkor közösen törekszenek arra, hogy megnyilvánulásaikban  mozgósítsanak a választásokban való részvételre.
 16. A felek szorgalmazzák illetve biztosítják, hogy a helyi lapokban, rádió és televízió adásokban valamennyi helyi jelöltnek és szervezetnek - az érintett szervezetek helyi megállapodása szerint - arányos megjelenési lehetőség jusson.
 17. A felek kívánatosnak tartják, hogy a pártok a rádióban és a televízióban közzétett fizetett választási hirdetéseik mennyiségét - külön megállapodással - önként korlátozzák.
 18. A felek tartózkodnak attól, hogy egymás választási gyűléseit  és egyéb rendezvényeit megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra felhasználják.
 19. Nemzeti szimbólumainkat a választásokon fellépő szervezetek kampányuk során azonos feltételek mellett szabadon használhatják, azok kisajátítása tilos. A felek egymás szimbólumait  nem használhatják.
 20. A felek választási propagandaanyagaikon kötelesek nevüket feltüntetni.
 21. A felek tartózkodnak egymás plakátjainak és egyéb ábrázoló  propagandaanyagainak eltávolításától, eltorzításától, és a  plakátok elhelyezésére alkalmas helyek kisajátításától. Ez utóbbi tilalom megszegője nem kifogásolhatja, ha érintett  plakátjait - a feltétlenül szükséges mértékben - mások saját plakátjukkal átragasztják. Egyéb esetben a plakátok átragasztása tilos.
 22. Plakátot magántulajdonban álló épületre vagy kerítésre elhelyezni csak a használó hozzájárulásával szabad.
 23. A szavazás kezdete előtt 3O órával a szavazó helyiség 1OO méteres körzetéből minden nyilvánosan kihelyezett választási propagandaanyagot el kell távolítani. Amennyiben ezt a kihelyező elmulasztja, az eltávolításra bárki jogosult.

  V.

 24. A felek a választási szervekbe tagjaik sorából minél nagyobb  számban felkészült személyeket delegálnak, akik munkájuk során az etikai kódex szabályait betartják, és a választási eljárás során pártszimbólumok viselésétől tartózkodnak.
 25. A választásra fordítható költségvetési támogatás felhasználásánál a felek figyelemmel vannak a takarékosság szempontjaira.

  VI.

 26. A felek vállalják, hogy az érdekükben megvalósított etikai szabálysértést kivizsgálják, az elkövetőt felelősségre vonják, súlyosabb esetben a megbízást tőle visszavonják, illetve a választásban való további közreműködéstől eltiltják, és az intézkedésről a sérelmet szenvedett felet tájékoztatják.
 27. A sérelmet szenvedett fél vállalja, hogy a nyilvánossághoz  csak az intézkedés elmaradása, illetve jelentős vagy ismételt  etikai szabálysértés esetén fordul.
 28. A felek kívánatosnak tartják, hogy a tömegkommunikációs eszközök etikai ügyekben csak a sérelmet szenvedő fél hozzájárulásával tudósítsanak.
 29. A felek etikai összeütközés esetén a választókerületben jelöltet állító pártok képviselőiből ad hoc bizottságot állíthatnak fel. A bizottság a vitában konszenzussal dönt.
 30. A nyilatkozatban részes szervezetek helyi szervei egymás között és másokkal további etikai szabályokban állapodhatnak meg.
A felek a választásokkal összefüggésben különös jelentőséget tulajdonítanak március 15-e ezévi méltó megünneplésének. Mindent megtesznek azért, hogy az ünnep a nemzeti öntudat erősítője legyen, s a magyarság összefogását szolgálja. Lemondanak arról, hogy a közös rendezvényeket közvetlen választási propagandára használják fel.

Mutatkozzék meg ország-világ előtt, hogy a magyarság képes összefogni önmaga megmentéséért. Segítsen a megemlékezés abban, hogy a magyar nép megérezze saját nagyságát és erejét, felismerje a szabad választások sorsfordító jelentőségét és azt, hogy végre megnyílt előtte a lehetőség, hogy birtokba vegye hazáját.

 

Budapest 199O. január 23-án

Szerkesztette: a Független Jogász Fórum (1426 Bp. 72. Pf. 7O.)

 

dr. Kónya Imre
dr. Bártfay Pál György